گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزو

اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگی :   رضا غفوری
سمت :   مدیر عامل
ایمیل :  reza.ghafouri@sepacogroup.com
تحصیلات :  
کارشناسی مکانیک
کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک
نام و نام خانوادگی :   آرام غفوری
سمت :   رئیس هیئت مدیره
ایمیل :  aram.ghafouri@sepacogroup.com
تحصیلات :   کارشناسی ارشد مکانیک


ایزوتانک

ایزو

isotank