گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزو

بخش هیدرومکانیک

طراحي و تهيه محاسبات و تهیه مدل های دو و سه بعدی تجهیزات هیدرومکانیک
- تهيه گزارش تخصصي مدلهاي هيدروليكي و 
تهيه نقشه هاي ساخت
- آناليز قطعات پيچيده به روش المان محدود
- تأمين مواد، ساخت، رنگ آمیزی، حمل و نصب تجهیزات هیدرومکانیک شامل دریچه های تخلیه کننده عمقی، دریچه های قطاعی، دریچه های کشویی و چرخدار، آشغالگیرهای ثابت و متحرک، تجهیزات بالابری و پوشش های فلزی
- تهيه دستورالعملهاي نصب، سرويس، تعميرات و بهره برداري
- تهيه دستورالعمل مصور تجهيزات و سازه هاي مكانيكي
- انجام محاسبات هيدروليكي توربينهاي آبي
(محاسبات ابعادي رانر، اسپيرال كيس و درفت تيوب،بارهاي استاتيكي و ديناميكي، نيروي تراست و راديال ياتاقانها )
- انجام خدمات علاج بخشی مربوط به بخش هیدرومکانیک سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی و تهيه دستورالعمل نصب و نظارت بر مراحل نصب و راه اندازي نيروگاه آبي
ایزوتانک

ایزو

isotank