گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزو

گروه سپاکو

ISO Tank

ایزو تانک

هيدرو مكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزو

پروژه های انجام شده

T11 طراحی و ساخت ایزوتانک مدل
محل اجرای پروژه :کارخانه گروه سپاکو
نام کارفرما :K&Y International
نام مشاور :سپاکو صنعت انرژی
نام پیمانکار اصلی :سپاکو صنعت انرژی
تجهیزات هیدرومکانیک ایستگاه پمپاژ پایاب سد تالوار
محل اجرای پروژه :استان کردستان
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای کردستان
نام مشاور :شرکت مهندسین مشاور آبپردازان نواندیش
نام پیمانکار اصلی :شرکت تموج
تجهیزات هیدرومکانیک سد مخزنی اخند
محل اجرای پروژه :استان بوشهر
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای بوشهر
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور پارس ری آب
نام پیمانکار اصلی :شرکت پانیر
تجهیزات هیدرومکانیک تکمیلی سد چشمه سراب
محل اجرای پروژه :استان کرمانشاه
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور آب نیرو
نام پیمانکار اصلی :شرکت آشیانه سازان متین
تجهیزات هیدرومکانیک ایستگاه پمپاژ جفیر 1 و 2
محل اجرای پروژه :استان خوزستان
نام کارفرما :شرکت جهاد نصر حمزه
نام مشاور :شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو
نام پیمانکار اصلی :شرکت ساز آب کیان پاد
تجهیزات هیدرومکانیک ایستگاه پمپاژ هلیلان و جزمان
محل اجرای پروژه :استان ایلام
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای ایلام
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور پراهوم
نام پیمانکار اصلی :شرکت پرهون دژ غرب
تجهیزات هیدرومکانیک ایستگاه پمپاژ دشت سیستان
محل اجرای پروژه :استان سیستان و بلوچستان
نام کارفرما :شرکت آب و خاک جهاد کشاورزی
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور آب کاوش سرزمین
نام پیمانکار اصلی :شرکت ساز آب کیان پاد
تجهیزات هیدرومکانیک کانال اصلی فکه و عین خوش پایاب سد کرخه
محل اجرای پروژه :استان ایلام
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای ایلام
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
نام پیمانکار اصلی :شرکت هوداک نیرو
تجهیزات هیدرومکانیک سد مخزنی قوچم
محل اجرای پروژه :استان کردستان _ دهگلان
نام کارفرما : توسعه منابع و نیروی ایران
نام مشاور :شرکت آبان پژه _ تحکیم کاو
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا
تجهیزات هیدرومکانیک ایستگاه پمپاژ سلسی
محل اجرای پروژه :استان کردستان _ مریوان
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای کردستان
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور توان آب
نام پیمانکار اصلی :شرکت اندیشه پویان
تجهیزات هیدرومکانیک سد انحرافی سیستان
محل اجرای پروژه :استان سیستان و بلوچستان
نام کارفرما : شرکت پانیر
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور تهران سحاب
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا
تجهیزات هیدرومکانیک سد مخزنی قشلاق
محل اجرای پروژه :استان کردستان
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ایی کردستان
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور ژیناب غرب
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا
تجهیزات هیدرومکانیک سد انحرافی بویلاپوش
محل اجرای پروژه :استان آذربایجان غربی
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ایی آذربایجان غربی
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا
تجهیزات هیدرومکانیک ایستگاه پمپاژ سد مخزنی قوچم
محل اجرای پروژه :استان کردستان _ دهگلان
نام کارفرما :شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور آبان پژوه و تحکیم کاو
نام پیمانکار اصلی :شرکت ارسا ساختمان
تجهیزات هیدرومکانیک سد مخزنی جامیشان
محل اجرای پروژه :استان کرمانشاه
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور آبدان فراز
نام پیمانکار اصلی :شرکت کیان پایاب
علاج بخشی شیرهای عمودی - مخروطی سد مخزنی گاوشان
محل اجرای پروژه :استان کردستان
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا
تجهیزات هیدرومکانیک سد مخزنی چشمه عاشق
محل اجرای پروژه :استان فارس
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ایی فارس
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور تهرا ن سحاب
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا
تجهیزات هیدرومکانیک سد مخزنی زمکان
محل اجرای پروژه :استان کرمانشاه
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور نهاد آب
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا
تجهیزات هیدرومکانیک سد مخزنی چراغ ویس
محل اجرای پروژه : استان کردستان
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای کردستان
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا