گروه سپاکو

ISO Tank

ایزو تانک

هيدرو مكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزو

shayan web

shayanteam

shayan

shahryar sharifzadeh

پروژه های انجام شده

تجهیزات هیدرومکانیک سد مخزنی اخند
محل اجرای پروژه :استان بوشهر
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای بوشهر
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور پارس ری آب
نام پیمانکار اصلی :شرکت پانیر
تجهیزات هیدرومکانیک تکمیلی سد چشمه سراب
محل اجرای پروژه :استان کرمانشاه
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور آب نیرو
نام پیمانکار اصلی :شرکت آشیانه سازان متین
تجهیزات هیدرومکانیک ایستگاه پمپاژ جفیر 1 و 2
محل اجرای پروژه :استان خوزستان
نام کارفرما :شرکت جهاد نصر حمزه
نام مشاور :شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو
نام پیمانکار اصلی :شرکت ساز آب کیان پاد
تجهیزات هیدرومکانیک ایستگاه پمپاژ هلیلان و جزمان
محل اجرای پروژه :استان ایلام
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای ایلام
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور پراهوم
نام پیمانکار اصلی :شرکت پرهون دژ غرب
تجهیزات هیدرومکانیک ایستگاه پمپاژ دشت سیستان
محل اجرای پروژه :استان سیستان و بلوچستان
نام کارفرما :شرکت آب و خاک جهاد کشاورزی
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور آب کاوش سرزمین
نام پیمانکار اصلی :شرکت ساز آب کیان پاد
تجهیزات هیدرومکانیک کانال اصلی فکه و عین خوش پایاب سد کرخه
محل اجرای پروژه :استان ایلام
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای ایلام
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
نام پیمانکار اصلی :شرکت هوداک نیرو
تجهیزات هیدرومکانیک سد مخزنی قوچم
محل اجرای پروژه :استان کردستان _ دهگلان
نام کارفرما : توسعه منابع و نیروی ایران
نام مشاور :شرکت آبان پژه _ تحکیم کاو
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا
تجهیزات هیدرومکانیک ایستگاه پمپاژ سلسی
محل اجرای پروژه :استان کردستان _ مریوان
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای کردستان
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور توان آب
نام پیمانکار اصلی :شرکت اندیشه پویان
تجهیزات هیدرومکانیک سد انحرافی سیستان
محل اجرای پروژه :استان سیستان و بلوچستان
نام کارفرما : شرکت پانیر
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور تهران سحاب
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا
تجهیزات هیدرومکانیک سد مخزنی قشلاق
محل اجرای پروژه :استان کردستان
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ایی کردستان
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور ژیناب غرب
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا
تجهیزات هیدرومکانیک سد انحرافی بویلاپوش
محل اجرای پروژه :استان آذربایجان غربی
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ایی آذربایجان غربی
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا
تجهیزات هیدرومکانیک ایستگاه پمپاژ سد مخزنی قوچم
محل اجرای پروژه :استان کردستان _ دهگلان
نام کارفرما :شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور آبان پژوه و تحکیم کاو
نام پیمانکار اصلی :شرکت ارسا ساختمان
تجهیزات هیدرومکانیک سد مخزنی جامیشان
محل اجرای پروژه :استان کرمانشاه
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور آبدان فراز
نام پیمانکار اصلی :شرکت کیان پایاب
علاج بخشی شیرهای عمودی - مخروطی سد مخزنی گاوشان
محل اجرای پروژه :استان کردستان
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا
تجهیزات هیدرومکانیک سد مخزنی چشمه عاشق
محل اجرای پروژه :استان فارس
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ایی فارس
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور تهرا ن سحاب
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا
تجهیزات هیدرومکانیک سد مخزنی زمکان
محل اجرای پروژه :استان کرمانشاه
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور نهاد آب
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا
تجهیزات هیدرومکانیک سد مخزنی چراغ ویس
محل اجرای پروژه : استان کردستان
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای کردستان
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا


گروه سپاکو

ISO Tank

ایزو تانک

هيدرو مكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزو

shayan web

shayanteam

shayan

shahryar sharifzadeh