گروه سپاکو

ISO Tank

ایزو تانک

هيدرو مكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزو

shayan web

shayanteam

shayan

shahryar sharifzadeh

گواهینامه ها

- گواهینامه صلاحیت پیمانکاری سازمان برنامه و بودجه کشور - سازمان مدیریت و برنامه ریزی
- پروانه بهره برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت
- گواهینامه تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی فنی، مهندسی و پشتیبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- گواهینامه ایمنی پیمانکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- کارت بازرگانی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی
گروه سپاکو

ISO Tank

ایزو تانک

هيدرو مكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزو

shayan web

shayanteam

shayan

shahryar sharifzadeh