گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزو

خط کیفی

 

 

 

خط مشی کیفیت


شرکت سپاکو صنعت انرژی ارائه کننده خدمات فنی و مهندسی در زمینه اجراء پروژه های صنعتی و هیدرومکانیک در راستای ارتقاء روز افزون کیفیت خدمات و بهبود مستمر، طراحی استقرار مدیریت کیفیت در کلیه سطوح سازمان از الزامات اصلی و اولیه خود دانسته و خط مشی کیفیت شرکت بر مبنای اصول ذیل ترسیم میکند:

1- رضایت کارفرمایان:

                               تعهد به برنامه زمانبندی و تحویل بموقع خدمات

                            تعهد به الزامات و استانداردهای مورد نظر کارفرمایان

2- آموزش و انگیزش کارکنان:

                              ایجاد زمینه های آموزش علمی، عملی و مهارتی مجموعه نیروی انسانی شرکت

                            ایجاد بستر و محیط کاری امن و مناسب با به کارگیری ابزار و تجهیزات مناسب

3- بهبود و ارتقاء مستمر کیفیت خدمات:

                               توسعه توان و ظرفیت ارائه خدمات

                            بهره گیری از سیستم و تجهیزات مناسب

در این راستا و به منظور دستیابی به بالاترین میزان اثر بخشی مدیریت و کارکنان شرکت متعهد هستند مفاد و روح این خط مشی را درک، برقرار و اجراء نمایند.

همچنین مدیریت شرکت جهت بهبود مستمر کلیه فعالیت های سازمان، این نظام را در فواصل زمانی مستمر مورد ارزیابی و بازنگری قرار داده و حصول اطمینان از اثر بخشی آن را دنبال می کند.

                                                                             

                                                                                                                                           مدیرعامل – رضا غفوری

ISO

ISOTank

ایزوتانک

رضا غفوری

هیدرومکانیکال

ایمنی و بهداشت

خط مشی ایمنی

ایزوتانک

ایزو

isotank