گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزوتجهیزات هیدرومکانیک سد مخزنی جامیشان

محل اجرای پروژه :استان کرمانشاه
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور آبدان فراز
نام پیمانکار اصلی :شرکت کیان پایاب
کلیات پروژه :اجرای خط لوله 1000 مسیر آبگیری آبیاریتصاویر پروژه
ایزوتانک

ایزو

isotank