گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزوتجهیزات هیدرومکانیک ایستگاه پمپاژ سد مخزنی قوچم

محل اجرای پروژه :استان کردستان _ دهگلان
نام کارفرما :شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور آبان پژوه و تحکیم کاو
نام پیمانکار اصلی :شرکت ارسا ساختمان
کلیات پروژه :تأمین، ساخت و نصب ایستگاه پمپاژ
تصاویر پروژه
ایزوتانک

ایزو

isotank