گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزوتجهیزات هیدرومکانیک سد انحرافی بویلاپوش

محل اجرای پروژه :استان آذربایجان غربی
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ایی آذربایجان غربی
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا
کلیات پروژه :ساخت تجهیزات هیدرو مکانیکتصاویر پروژه
ایزوتانک

ایزو

isotank