گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزوتجهیزات هیدرومکانیک سد انحرافی سیستان

محل اجرای پروژه :استان سیستان و بلوچستان
نام کارفرما : شرکت پانیر
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور تهران سحاب
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا
کلیات پروژه :ساخت دریچه های تنظیمیتصاویر پروژه
ایزوتانک

ایزو

isotank