گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزوتجهیزات هیدرومکانیک ایستگاه پمپاژ سلسی

محل اجرای پروژه :استان کردستان _ مریوان
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای کردستان
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور توان آب
نام پیمانکار اصلی :شرکت اندیشه پویان
کلیات پروژه :طراحی، ساخت و نصب تجهیزات هیدرومکانیک
تصاویر پروژه
ایزوتانک

ایزو

isotank