گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزوتجهیزات هیدرومکانیک سد مخزنی قوچم

محل اجرای پروژه :استان کردستان _ دهگلان
نام کارفرما : توسعه منابع و نیروی ایران
نام مشاور :شرکت آبان پژه _ تحکیم کاو
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا
کلیات پروژه :ساخت و نصب تجهیزات هیدرومانیک
تصاویر پروژه
ایزوتانک

ایزو

isotank