گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزوتجهیزات هیدرومکانیک سد معیشتی - تأخیری عنبران

محل اجرای پروژه :استان اردبیل
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای اردبیل
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور آب و توسعه پایدار
نام پیمانکار اصلی :شرکت تلاشگران نصر سازه پایدار
کلیات پروژه :طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیک و الکتریک
تصاویر پروژه
ایزوتانک

ایزو

isotank