گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزوتجهیزات هیدرومکانیک ایستگاه پمپاژ دشت سیستان

محل اجرای پروژه :استان سیستان و بلوچستان
نام کارفرما :شرکت آب و خاک جهاد کشاورزی
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور آب کاوش سرزمین
نام پیمانکار اصلی :شرکت ساز آب کیان پاد
کلیات پروژه :
تصاویر پروژه
ایزوتانک

ایزو

isotank