گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزوتجهیزات هیدرومکانیک ایستگاه پمپاژ جفیر 1 و 2

محل اجرای پروژه :استان خوزستان
نام کارفرما :شرکت جهاد نصر حمزه
نام مشاور :شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو
نام پیمانکار اصلی :شرکت ساز آب کیان پاد
کلیات پروژه :
تصاویر پروژه
ایزوتانک

ایزو

isotank