گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزوتجهیزات هیدرومکانیک تکمیلی سد چشمه سراب

محل اجرای پروژه :استان کرمانشاه
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور آب نیرو
نام پیمانکار اصلی :شرکت آشیانه سازان متین
کلیات پروژه :
تصاویر پروژه
ایزوتانک

ایزو

isotank