گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزوتجهیزات هیدرومکانیک ایستگاه پمپاژ پایاب سد تالوار

محل اجرای پروژه :استان کردستان
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای کردستان
نام مشاور :شرکت مهندسین مشاور آبپردازان نواندیش
نام پیمانکار اصلی :شرکت تموج
کلیات پروژه :
تصاویر پروژه
ایزوتانک

ایزو

isotank