گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزوT11 طراحی و ساخت ایزوتانک مدل

محل اجرای پروژه :کارخانه گروه سپاکو
نام کارفرما :K&Y International
نام مشاور :سپاکو صنعت انرژی
نام پیمانکار اصلی :سپاکو صنعت انرژی
کلیات پروژه :
طراحی و ساخت ایزوتانک ها از ابتدا توسط گروه سپاکو صورت گرفته است
تصاویر پروژه
ایزوتانک

ایزو

isotank