گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزوتجهیزات هیدرومکانیک سد مخزنی چراغ ویس

محل اجرای پروژه : استان کردستان
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای کردستان
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا
کلیات پروژه :
ساخت و نصب تجهیزات هیدرو مکانیک 

تصاویر پروژه
ایزوتانک

ایزو

isotank