گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزوعلاج بخشی شیرهای عمودی - مخروطی سد مخزنی گاوشان

محل اجرای پروژه :استان کردستان
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا
کلیات پروژه :تعمیرات و نصب شیرهای اسلیو اتاق آبیاری سد گاوشانتصاویر پروژه
ایزوتانک

ایزو

isotank