گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزو

پروژه های انجام شده

T11 طراحی و ساخت ایزوتانک مدل

محل اجرای پروژه :کارخانه گروه سپاکو
نام کارفرما :K&Y International
نام مشاور :سپاکو صنعت انرژی
نام پیمانکار اصلی :سپاکو صنعت انرژی

تجهیزات هیدرومکانیک ایستگاه پمپاژ پایاب سد تالوار

محل اجرای پروژه :استان کردستان
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای کردستان
نام مشاور :شرکت مهندسین مشاور آبپردازان نواندیش
نام پیمانکار اصلی :شرکت تموج

تجهیزات هیدرومکانیک سد مخزنی اخند

محل اجرای پروژه :استان بوشهر
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای بوشهر
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور پارس ری آب
نام پیمانکار اصلی :شرکت پانیر

تجهیزات هیدرومکانیک تکمیلی سد چشمه سراب

محل اجرای پروژه :استان کرمانشاه
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور آب نیرو
نام پیمانکار اصلی :شرکت آشیانه سازان متین

تجهیزات هیدرومکانیک ایستگاه پمپاژ جفیر 1 و 2

محل اجرای پروژه :استان خوزستان
نام کارفرما :شرکت جهاد نصر حمزه
نام مشاور :شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو
نام پیمانکار اصلی :شرکت ساز آب کیان پاد

تجهیزات هیدرومکانیک ایستگاه پمپاژ هلیلان و جزمان

محل اجرای پروژه :استان ایلام
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای ایلام
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور پراهوم
نام پیمانکار اصلی :شرکت پرهون دژ غرب

تجهیزات هیدرومکانیک ایستگاه پمپاژ دشت سیستان

محل اجرای پروژه :استان سیستان و بلوچستان
نام کارفرما :شرکت آب و خاک جهاد کشاورزی
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور آب کاوش سرزمین
نام پیمانکار اصلی :شرکت ساز آب کیان پاد

تجهیزات هیدرومکانیک کانال اصلی فکه و عین خوش پایاب سد کرخه

محل اجرای پروژه :استان ایلام
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای ایلام
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
نام پیمانکار اصلی :شرکت هوداک نیرو

تجهیزات هیدرومکانیک سد مخزنی قوچم

محل اجرای پروژه :استان کردستان _ دهگلان
نام کارفرما : توسعه منابع و نیروی ایران
نام مشاور :شرکت آبان پژه _ تحکیم کاو
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا

تجهیزات هیدرومکانیک ایستگاه پمپاژ سلسی

محل اجرای پروژه :استان کردستان _ مریوان
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای کردستان
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور توان آب
نام پیمانکار اصلی :شرکت اندیشه پویان

تجهیزات هیدرومکانیک سد انحرافی سیستان

محل اجرای پروژه :استان سیستان و بلوچستان
نام کارفرما : شرکت پانیر
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور تهران سحاب
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا

تجهیزات هیدرومکانیک سد مخزنی قشلاق

محل اجرای پروژه :استان کردستان
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ایی کردستان
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور ژیناب غرب
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا

تجهیزات هیدرومکانیک سد انحرافی بویلاپوش

محل اجرای پروژه :استان آذربایجان غربی
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ایی آذربایجان غربی
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا

تجهیزات هیدرومکانیک ایستگاه پمپاژ سد مخزنی قوچم

محل اجرای پروژه :استان کردستان _ دهگلان
نام کارفرما :شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور آبان پژوه و تحکیم کاو
نام پیمانکار اصلی :شرکت ارسا ساختمان

تجهیزات هیدرومکانیک سد مخزنی جامیشان

محل اجرای پروژه :استان کرمانشاه
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور آبدان فراز
نام پیمانکار اصلی :شرکت کیان پایاب

علاج بخشی شیرهای عمودی - مخروطی سد مخزنی گاوشان

محل اجرای پروژه :استان کردستان
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا

تجهیزات هیدرومکانیک سد مخزنی چشمه عاشق

محل اجرای پروژه :استان فارس
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ایی فارس
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور تهرا ن سحاب
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا

تجهیزات هیدرومکانیک سد مخزنی زمکان

محل اجرای پروژه :استان کرمانشاه
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور نهاد آب
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا

تجهیزات هیدرومکانیک سد مخزنی چراغ ویس

محل اجرای پروژه : استان کردستان
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای کردستان
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا
ایزوتانک

ایزو

isotank