گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزو

گروه سپاکو

ISO Tank

ایزو تانک

هيدرو مكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزو

خط ایمنی

خط مشی ایمنی

 

شرکت سپاکو صنعت انرژی، ایمنی و بهداشت کارکنان و همچنین حفاظت از محیط زیست جهت ارائه صحیح به آیندگان را از ضرورت های فرهنگ سازمانی خود تلقی می کند.

در راستای بالا بردن ایمنی و بهداشت حرفه ای محیط کار کارکنان خود، جهت پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی محیط کار تمامی استاندارد های بین المللی سیستم مدیریت HSE را با تعاریف راهبردی ذیل جز ضرورت ارکان اجرایی قرار خواهد داد:


- فراهم نمودن محیط کار سالم و دور از اضطراب

- پیشگیری از موارد آسیب رسان، اجرای پلتفرم های ایمنی جهت کاهش حوادث محیط کار

- اجراء کامل قوانین، مقررات و استاندارد های جهانی ایمنی و بهداشت و حفاظت از محیط زیست

- انجام کارها متناسب با تخصص فرد انجام دهنده

- قطع زنجیره ی عملیات با ریسک آسیب و حوادث احتمالی

- هم فکری و مشارکت تمامی گروه اجرایی جهت سیستم مدیریت HSE

- برنامه ریزی جهت اجراء هرچه بهتر و به روزتر خط مشی و آسیب شناسی اجتماعی در تمامی رده های اجرایی شرکت

                                                                   

                                                                                                                       مدیرعامل - رضا غفوری