گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزو

گروه سپاکو

ISO Tank

ایزو تانک

هيدرو مكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزو

خط کیفی

 

 

 

خط مشی کیفیت


شرکت سپاکو صنعت انرژی ارائه کننده خدمات فنی و مهندسی در زمینه اجراء پروژه های صنعتی و هیدرومکانیک در راستای ارتقاء روز افزون کیفیت خدمات و بهبود مستمر، طراحی استقرار مدیریت کیفیت در کلیه سطوح سازمان از الزامات اصلی و اولیه خود دانسته و خط مشی کیفیت شرکت بر مبنای اصول ذیل ترسیم میکند:

1- رضایت کارفرمایان:

                               تعهد به برنامه زمانبندی و تحویل بموقع خدمات

                            تعهد به الزامات و استانداردهای مورد نظر کارفرمایان

2- آموزش و انگیزش کارکنان:

                              ایجاد زمینه های آموزش علمی، عملی و مهارتی مجموعه نیروی انسانی شرکت

                            ایجاد بستر و محیط کاری امن و مناسب با به کارگیری ابزار و تجهیزات مناسب

3- بهبود و ارتقاء مستمر کیفیت خدمات:

                               توسعه توان و ظرفیت ارائه خدمات

                            بهره گیری از سیستم و تجهیزات مناسب

در این راستا و به منظور دستیابی به بالاترین میزان اثر بخشی مدیریت و کارکنان شرکت متعهد هستند مفاد و روح این خط مشی را درک، برقرار و اجراء نمایند.

همچنین مدیریت شرکت جهت بهبود مستمر کلیه فعالیت های سازمان، این نظام را در فواصل زمانی مستمر مورد ارزیابی و بازنگری قرار داده و حصول اطمینان از اثر بخشی آن را دنبال می کند.

                                                                             

                                                                                                                                           مدیرعامل – رضا غفوری