گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزوتجهیزات هیدرومکانیک سد مخزنی قشلاق

محل اجرای پروژه :استان کردستان
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ایی کردستان
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور ژیناب غرب
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا
کلیات پروژه :ساخت و نصب تجهیزات هیدرو مکانیک پروژه اضطراری آب رسانی تصاویر پروژه
ایزوتانک

ایزو

isotank