گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزوتجهیزات هیدرومکانیک کانال اصلی فکه و عین خوش پایاب سد کرخه

محل اجرای پروژه :استان ایلام
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای ایلام
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
نام پیمانکار اصلی :شرکت هوداک نیرو
کلیات پروژه :طراحی، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیک
تصاویر پروژه
ایزوتانک

ایزو

isotank