گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزوتجهیزات هیدرومکانیک ایستگاه پمپاژ هلیلان و جزمان

محل اجرای پروژه :استان ایلام
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای ایلام
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور پراهوم
نام پیمانکار اصلی :شرکت پرهون دژ غرب
کلیات پروژه :
تصاویر پروژه
ایزوتانک

ایزو

isotank