گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزوتجهیزات هیدرومکانیک سد مخزنی اخند

محل اجرای پروژه :استان بوشهر
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای بوشهر
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور پارس ری آب
نام پیمانکار اصلی :شرکت پانیر
کلیات پروژه :
تصاویر پروژه
ایزوتانک

ایزو

isotank