گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزوتجهیزات هیدرومکانیک سد انحرافی و شبکه نجف آباد جیرفت

محل اجرای پروژه :استان کرمان
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای کرمان
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
نام پیمانکار اصلی :شرکت آب منطقه ای کرمان
کلیات پروژه :
تصاویر پروژه
ایزوتانک

ایزو

isotank