گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزوتجهیزات هیدرومکانیک سد مخزنی زمکان

محل اجرای پروژه :استان کرمانشاه
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور نهاد آب
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا
کلیات پروژه :نصب تجهیزات هیدرو مکانیکتصاویر پروژه
ایزوتانک

ایزو

isotank