گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزوتجهیزات هیدرومکانیک سد مخزنی چشمه عاشق

محل اجرای پروژه :استان فارس
نام کارفرما :شرکت آب منطقه ایی فارس
نام مشاور :شرکت مهندسی مشاور تهرا ن سحاب
نام پیمانکار اصلی :شرکت آبان صنعت کارا
کلیات پروژه :ساخت و نصب تجهیزات هیدرو مکانیکتصاویر پروژه
ایزوتانک

ایزو

isotank